Има свободни паркоместа в сградите
"АХАТ" и "ОПАЛ"